klachtenregeling

"Eigen gedachten en die van anderen onderzoeken, dat is wat kinderen en jongeren doen als zij samen filosoferen."OVERIG

KLACHTENREGELING


Klachtenregeling Filosoferen in de klas (onderdeel van Com4 Advies)

Dit is de klachtenregeling van Com4Advies, waarvan onderdeel uitmaken: Burgerschap in de klas, Filosoferen in de klas en Mediawijs in de klas, te vinden via de websites: www.com4advies.nl, www.burgerschapindeklas.nl, www.filosoferenindeklas.nl, en www.mediawijsindeklas.nl.

 

Filosoferen in de klas kent een open en informele manier van werken, waardoor klachten en kritiek doorgaans in rechtstreeks onderling overleg tussen de direct betrokkenen, klant enerzijds, docent of trainer anderzijds worden behandeld en opgelost. Mocht dit niet leiden tot een oplossing van de klacht, dan volgt de algemene procedure voor klachten.

 

Klachten over zaken die de lessen/workshops/trainingen of andere samenwerkingen betreffen, kunnen zowel individueel als in groepsverband worden voorgelegd.


Hoe verloopt het proces van de klacht?

De klant legt de klacht voor aan de directeur van Com4 Advies, al dan niet via Filosoferen in de klas. Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Een klacht per e-mail wordt ook beschouwd als een schriftelijke klacht. Klachten dienen binnen vier weken na de laatste datum van een serie lessen, workshop of training naar het postadres of het e-mailadres van Filosoferen in de klas (info@filosoferenindeklas.nl) of Com4 Advies (info@com4advies.nl) te worden verstuurd, dan wel aan de directeur te worden overhandigd.

 

Klanten die een klacht hebben ingediend, ontvangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één werkweek (met inachtneming van de schoolvakanties) na ontvangst van de klacht, een schriftelijke bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen. De directeur geeft binnen een termijn van vier werkweken (met inachtneming van de schoolvakanties) een schriftelijke reactie op de klacht.

 

Mocht het niet mogelijk blijken binnen deze termijn op de klacht te reageren, dan wordt de cursist daarvan binnen de genoemde termijn van vier weken schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt aangegeven wanneer de klant een inhoudelijke reactie op de klacht kan verwachten.

 

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en alle stukken met betrekking tot de afhandeling worden bewaard tot een jaar na datum van afhandeling.